Hội đồng nhân dân
  • Vũ Thanh Tùng

    Chức vụ:Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã

    SĐT: 0985832545

  • Hồ Văn Hóa

    Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0976384568

Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, việc điều hành và thực hiện chương trình kỳ họp đảm bảo dân chủ, tập trung khoa học. Công tác xây dựng, ban hành nghị quyết kỳ họp đúng luật, khả thi, sát thực tế. Sự phối hợp giữa thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND và ban thường trực UBMTTQ Việt nam xã đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri liên tục đổi mới, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đôn đốc giải quyết.