Ủy ban nhân dân
 • Đặng Văn Phiến

  Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0989856435

 • Nguyễn Xuân Bách

  Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0979098278

 • Đào Văn Chủng

  Chức vụ:Xã đội trưởng - Ủy viên UB

  SĐT: 0974873117

 • Nguyễn Hải Hạnh

  Chức vụ:CB Văn Hóa I - Ủy viên UB

  SĐT: 0962174066

UBND xã đã nâng cao chất lượng điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, nắm bắt và giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Đảy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện việc tiếp dân theo quy định.