BCH quân sự xã
  • Đào Văn Chủng

    Chức vụ:Xã Đội trưởng

    SĐT: 0974873117

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố. Tổ chức quán triệt. triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, nhà nước và địa phương về bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang vững mạnh. Tổ chức phúc tra rà soát nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật hàng năm đạt kết quả. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt.