Phòng tài chính - kế toán
  • Nguyễn thị Xuyên

    Chức vụ:tài chính- kế toán

    SĐT: 0392453965

Công tác quản lý tài chính, ngân sách được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra , kiểm soát, chống thất thu thuế. Tổ chức khai thác tốt các nguồn thu. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu huyện giao. Tổng thu ngân sách 05 năm 68.868.000.000đ Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, bảo đảm an sinh xã hội. Việc điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng luật ngân sách nhà nước.