BAN CHỈ ĐẠO TẾT TRUNG THU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÓN TẾT TRUNG THU NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Ngày 25/09/2020

KÕ ho¹ch

Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tÕt trung thu n¨m 2020

 

- C¨n cø chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Tiền Hải năm học 2020-2021. Thực hiện công văn sè 936./UBND-VP - ngµy 14/ 9 /2020 V/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020

- Thùc hiÖn chØ ®¹o cña §¶ng uû BC§ c¸c ho¹t ®éng hÌ vµ đón tết trung thu vÒ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho thiÕu niªn vµ nhi ®ång trong x· ®ãn tÕt trung thu n¨m 2020. BCH §oµn x· thèng nhÊt x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc  trung thu n¨m 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I - Môc ®Ých yªu cÇu.

1. Môc ®Ých:

- T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, sù ñng hé phèi hîp chÆt chÏ  cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi vµ nh©n d©n nh»m x· héi ho¸ c«ng t¸c ch¨m sãc vµ b¶o vÖ, gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång.

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót tËp hîp ®«ng ®¶o thiÕu nhi vµo tham gia sinh ho¹t §éi, thu hót sù quan t©m hç trî cña c¸c cÊp, c¸c nghµnh vµ toµn x· héi gãp phÇn t¹o s©n ch¬i vui t­¬i, bæ Ých, an toµn , lµnh m¹nh cho thiÕu nhi, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn phong trµo “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ tæ chøc cho thiÕu niªn vµ nhi ®ång ®ãn tÕt trung thu n¨m 2020.

- N©ng cao vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp bé §oµn - Héi - §éi vµ nhµ tr­êng ®èi víi viÖc tæ chøc tÕt trung thu cho thiÕu niªn nhi ®ång, t¹o khÝ thÕ thi ®ua s«i næi trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn toµn x·.

- Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a 3 m«i tr­êng gi¸o dôc cho thiÕu nhi lµ gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi; N©ng cao vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp bé §oµn - §éi ®èi víi viÖc tæ chøc tÕt trung thu cho thiÕu nhi; quan t©m tíi trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n.

2. Yªu cÇu:

- Thực hiện theo đúng chỉ thị, công văn đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh covid 19 trong cộng đồng

- Không tổ chức cắm trại tập trung mà chỉ tổ chức các hoạt động đón tết trung thu cho thiếu nhi (tại các cơ sở thôn)

- C¸c ho¹t ®éng ph¶i ®¶m b¶o an toµn, tiÕt kiÖm, vui t­¬i, bæ Ých.

- C¸c ho¹t ®éng ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ®oµn cÊp trªn. §óng chñ ®Ò vµ theo kÕ ho¹ch ®Ò ra.

 

II - Néi dung.

 

Do dÞch bÖnh covid diÔn biÕn phøc t¹p và kế hoạch của Huyện Đoàn. BCH ®oµn x· x©y dùng kÕ ho¹ch  tr×nh TT ®¶ng ñy - H§ND - UBND x·.

1.  Thêi gian đón tết : Hoat ®éng đón tÕt trung thu Dù kiÕn tæ chøc vào tối th4 ngµy30/09/2020 (tøc ngµy 14/8 ©m lÞch).

2. §Þa ®iÓm : Tại Hội trường các thôn

3. Quy m«: Thành phần là các em thiếu niên nhi đồng trong xã về đón tết trung thu

4. Chñ ®Ò TÕt trung thu:

với chủ đề “Vui Trung Thu Nhớ Bác”.

5. Néi dung.

-  Tổ chức các hoạt động thu hút TTN về vui tết Trung Thu gồm các trò chơi dân gian để tập hợp đội viên TN về vui đón tết Trung

- Tæng kÕt  ho¹t ®éng hÌ vµ bµn giao thiÕu niªn nhi ®ång vÒ sinh ho¹t t¹i c¸c liªn ®éi trong nhµ tr­êng.

III - Tæ chøc thùc hiÖn.

1. CÊp x·.

- X©y dùng kÕ ho¹ch b¸o c¸o cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ triÓn khai tíi th«n.

- Phèi hîp víi ®µi truyÒn thanh, c¸c ban ngµnh vµ ban l·nh ®¹o c¸c th«n tuyªn truyÒn vµ tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch.

 - Hç trî cho các chi đoàn tổ chức cho nhi ®ång tõ 0 ®Õn 15 đón Tết Trung Thu tại cơ sở thôn

- Tổ chức mời các Đ/c lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đ/c trong BCĐ, lãnh đạo các nhà trường, lãnh đạo các cơ sở thôn xuống thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em nhân dịp tết Trung Thu 2020 vào tối ngày 14/8/2020 âm lịch

- Thµnh lËp ban tæ chøc,  kiÓm tra ®«n ®èc qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn

- Tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tæ chøc Tết trung thu n¨m 2020.

2. Các chi Đoàn.

- Häp chi ®oµn ph©n c«ng c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch

- C¸c chi §oµn chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch, b¸o c¸o cÊp uû, chi bé vµ ban l·nh ®¹o th«n, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, tæ chøc hoạt động phá cỗ cho các em trong thôn Vui Phá cỗ

 


Tổng lượt xem bài viết là: 87
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác