Báo cáo Đề nghị cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Ngày 31/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ĐÔNG HOÀNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Hoàng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

BÁO CÁO

Đề nghị cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng

 

      Kính gửi:  Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải

                       Phòng LĐTBXH huyện Tiền Hải

 

- Căn cứ các quy định tại các Nghị định của Chính phủ; Thông tư của các Bộ, Hướng dẫn liên ngành các Sở của tỉnh về hồ sơ, thủ tục giải quyết cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng;

- Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế hiện nay của đối tượng;

- Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đông Hoàng, UBND xã niêm yết danh sách các đối tượng đã được xét duyệt tại trụ sở UBND xã và công khai đối tượng trên hệ thống đài truyền thanh của xã từ ngày 24/12/2020 đến hết ngày 29/12/2020. Trong đó có đối tượng:

Ông: Nguyễn Thế Bàn,  Sinh năm:          /11/1940

Hộ khẩu thường trú thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng là: Người đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng.

Trong thời gian thông báo, niêm yết công khai hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội của xã và UBND xã không tiếp nhận được ý kiến thắc mắc khiếu nại của nhân dân.

Vậy UBND xã Đông Hoàng báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Phòng LĐTBXH huyện Tiền Hải (có hồ sơ đối tượng và trích biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ gúp xã hội kèm theo) xem xét cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng do xã quản lý và chi trả./.

 

                                                                     TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                       Chủ tịch

 

 

 

 

                                                                                       Đặng văn phiến

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 122
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác