MIẾU MỸ ĐỨC
Ngày 22/11/2023

Miếu Mỹ Đức là Di Tích Lịch Sử Cách Mạng cấp Tỉnh, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã Đông Hoàng.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/m-m-d-20231122101049-e.jpg

 

Tin liên quan