Trích biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội
Ngày 31/12/2020

Mẫu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội Xã Đông hoàng

 

1. Thời gian: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24  tháng 12 năm 2020

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đông hoàng

3. Thành phần

3.1. Thành viên Hội đồng có mặt:

1.Ông:

Đặng Văn Phiến        

Chủ tịch UBND xã là Chủ tịch HĐ xét duyệt

2.Ông:

Nguyễn Xuân Bách

P.chủ tịch UBND xã là P.chủ tịch HĐ xét duyệt

3.Ông:

Phùng Văn Tuynh    

Cán bộ LĐTBXH là Phó Chủ tịch HĐ xét duyệt

4.Bà:

Nguyễn Thị Hòa

Phụ trách trạm y tế xã là thành viên

5.Ông:

Phan Hải Hùng

Trưởng C.An xã là thành viên

6.Ông:

Bùi Hồng Hà         

Chủ tịch MTTQVN xã là thành viên

7.Ông:

Vũ Hồng Khương   

Chủ tịch Hội ND xã là thành viên

8.Ông:

Đỗ Xuân Biên

Chủ tịch Hội CCB xã là thành viên

9.Bà:

Tạ Thị Chung            

Chủ tịch Hội PN xã là thành viên

10.Bà:

Trần Thị Nguyệt  

Bí thư Đoàn TN là thành viên

11.Ông:

Lê Văn Vương          

VP UBND xã là thành viên

12.Bà:

Đỗ Thị Hồng

Cán bộ Tư pháp hộ tịch là thành viên

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh): Không.

3.3. Đại biểu dự khác (Nếu có): 

1.Ông: Vũ Thanh Tùng   - Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

2.Ông: …………………………………………………………………………….

4. Nội dung họp: 

Xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội năm 2020 cho 26 đối tượng: Trong đó có 02 đối tượng đề nghị điều chỉnh trợ cấp, 01 đối tượng là người khuyết tật nặng không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng đề nghị chuyển 

sang đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng,  01 đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, 03 đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, 01 đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng; 08 đối tượng người khuyết tật nặng là người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng, 06 đối tượng là người khuyết tật nặng không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng.

5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận)

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội nghe ông Phùng Văn Tuynh Cán bộ LĐTBXH thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội và báo cáo về số lượng hồ sơ đề nghị, chi tiết cụ thể hồ sơ của từng đối tượng.

Căn cứ vào kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận khuyết tật của chủ tịch UBND xã đã cấp; Căn cứ tình hình thực tế của các đối tượng: các đối tượng có hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng về dạng tật và mức độ khuyết tật, thủ tục hồ sơ đều thể hiện đầy đủ rõ ràng chính xác.

Sau khi thông qua các hồ sơ Đ/c chủ tịch xin ý kiến hội nghị.

Hội nghị nhất trí các đối tượng đều đủ điều kiện đề nghị hưởng trợ cấp XH hàng tháng, không ai có ý kiến khác. Nhất trí biểu quyết 13/13 = 100%

6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng chính sách, lý do):

Căn cứ kết quả biểu quyết và ý kiến nhất trí của Chủ tịch hội đồng. Hội đồng xét duyệt kết luận Các hồ sơ đề nghị đều đủ điều kiện được hưởng trợ cấp XH hàng tháng theo quy định trong đó có:

Ông: Nguyễn Thế Bàn,  Sinh năm:          /11/1940

Hộ khẩu thường trú thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng là: Người đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng.

Hội nghị kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020

Biên bản này được làm thành 02 bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng 01 bản và lưu 01bản                Đông hoàng, ngày .… tháng…. .năm 2020

                 THƯ KÝ                                                           CHỦ TỊCH

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

         Phùng Văn Tuynh                                                Đặng văn phiến

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 116
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác